استندآپ کمدی "تفریحات بچه ها" از کانال مهرداد_شو

زمان ما تفریحات بچه های مثل من این بود که بریم تو کوچه و فوتبال بازی کنیم و تا وقتی دعوا نشده و تلفات ندادیم برنگردیم خونه......