ترسناکترین فیلم ایرانی دعوت شدگان invited

خلاصه فیلم: تعدادی دانشجو برای پروژه تحقیق دانشگاهی راهی روستایی میشوند و بعد از استراحت کوتاه در تاریکی شب به جنگل میروند ولی قافل اینکه آن منطقه نفرین شده است و اتفاقات زیادی پیش رو خواهند داشت...
Director:7art production
سال انتشار ۲۰۲۲jan