دستگاه تولید همبرگر، همبرگرساز و همبرگرزن با آپشن کباب لقمه

hydraulic/mechanistic
table top
semi automatic
exported to all over the world

رومیزی در دو حالت گیربکسی یا هیدرولیکی
با آپشن کباب لقمه
سفارشی سازی قالب