صحبت گروه دختران پرواز درباره حجاب

صحبت های گروه دختران پرواز درباره حجاب در قسمت دهم از مرحله دوم عصرجدید