" آفتاب پرست " ، هنرنمایی خداوند در آفرینش .

در این فیلم ، با آفتاب پرست ،
یکی از موجودات بی نظیر خلقت ،
آشنا خواهیم شد .
موجودی که نحوهٔ تولّد ، تغذیه ، و بخصوص ،
استتار و تغییر رنگ آن ، اوج هنرنمایی خداوند ، در آفرینش است .