نقشه برداری با پهپاد بدون نقاط کنترل زمینی

در این ویدئو مبحث ژئورفرنسینگ یا زمین مرجع سازی مستقیم بطور کامل توضیح داده شده و انجام این روش در سیستم پهپاد فتوگرامتری بررسی می شود.
برای مشاهده مطالب بیشتر به وبسایت مرجع پهپاد فتوگرامتری و کلوزرنج به نشانی (www.maan.ir) مراجعه نمایید.