سریال کتاب مقدس قسمت چهارم . سلطنت . پادشاهان اسرائیل

در زیر نویس بعضی از اسامی افراد و مکانها درست ترجمه نشده است . مثلا شائول که طالوت ترجمه شده یا پولس که سال و کاهنین که کشیشان یا اریحا که جریکو ترجمه شده است
فیلمهای بیشتر در
https://linktr.ee/gharounie