تشکر رهبر انقلاب از زحمات معلمان

تشکر رهبر انقلاب از زحمات معلمان در دوران کرونا