گمشدگان

سینمایی - گمشدگان - کارگردان : محمدعلی سجادی - 1366 - شش مرد برای یافتن كار با لنج عازم كویت می شوند. یك عتیقه چی كه صندوقی همراه دارد با آن ها همسفر است. ناخدای لنج به قصد ربودن صندوق، آن ها را در جزیره ای رها می كند و می گریزد. مسافران در تلاش برای خارج شدن از جزیره به قلعه ای باستانی می رسند كه ..