♥دیر کردی ببین از زندگی جا ماندم دیر کردی زمین خوردم و تنها ماندم♥

♥دیر کردی ببین از زندگی جا ماندم دیر کردی زمین خوردم و تنها ماندم♥
"♥دیر کردی ببین از زندگی جا ماندم دیر کردی زمین خوردم و تنها ماندم♥
" |
♥دیر کردی ببین از زندگی جا ماندم دیر کردی زمین خوردم و تنها ماندم♥
"♥دیر کردی ببین از زندگی جا ماندم دیر کردی زمین خوردم و تنها ماندم♥
" |
♥دیر کردی ببین از زندگی جا ماندم دیر کردی زمین خوردم و تنها ماندم♥
"♥دیر کردی ببین از زندگی جا ماندم دیر کردی زمین خوردم و تنها ماندم♥
" |
♥دیر کردی ببین از زندگی جا ماندم دیر کردی زمین خوردم و تنها ماندم♥
"♥دیر کردی ببین از زندگی جا ماندم دیر کردی زمین خوردم و تنها ماندم♥
" |