مستند "به خاطر یک مشت دلار بیشتر" (اعترافات دو حامی مسیح علینژاد).

این مستند ، اعترافات دو خواهر دوقلو ،
پس از دستگیری را روایت می کند ،
که به جریان " چهارشنبه های سفید "
مسیح علینژاد می پیوندند ،
و با تهیّه ویدئوهایی که با راهنمایی های
مستقیم وی ، همراه است ؛
به حمایت از دعوت علینژاد ، مبادرت می کنند .