جلسه 25 فیزیک یازدهم- الکتریسته ساکن تست ریاضی 98- مدرس محمد پوررضا

برای مشاهده لیست کامل فیلمها به سایت همیار فیزیک مراجعه کنید:
www.hamyarphysic.ir
آموزش مبحث "الکتریسیته ساکن تست ریاضی 98" در فیزیک یازدهم که توسشط مهندس محمد پوررضا مدرس فیزیک و صاحب امتیاز سایت همیار فیزیک آماده شده است.