کشف بیش از ۱۰۰۰ دستگاه ماینر در یک باغ

بیش از ۱۰۰۰ دستگاه ماینر به ارز ۸ میلیارد تومان در یک باغ کشف و ضبط شد.