آخرین آمار کرونا در 24 شهریور ماه در ایران

تعداد بیماران شناسایی شده بر اساس معیارهای تشخیص قطعی به ویروس کرونا در ایران 2619

تعداد 156 نفر از هم وطنانمان را بر اثر اتبلا به کویید 19 از دست رفتند .