در عمل اسلیو چند درصد از معده برداشته می شود؟

چقدر از حجم معده هنگام جراحی اسلیو برداشته می شود یا درواقع برش می خورد و بیرون کشیده می شود؟ در این ویدئو دکتر سید علیرضا آذرپیکان بطور مفصل توضیح می دهد؟
لینک سایت: www.drazarpeikan.com