نصب دوربین‌های ثبت تخلف در محور‌های شریانی

افزایش نصب دوربین‌های ثبت تخلف در محور‌های شریانی