سیاره انسان 6 - The Roots of Power

مستند سیاره انسان - 2011 Human Planet - ق 6 - Grasslands: The Roots of Power / سبزه زارها: ریشه های قدرت انسان - Gap.im/khelqat - eitaa.com/khelqat