تمسخر مربی هالک ایرانی بعد از شکست سجاد غریبی مقابل گوریل قزاق

فیلم تمسخر کردن مربی هالک ایرانی بعد از شکست سجاد غریبی مقابل گوریل قزاق