واژگونی اتوبوس در دوکوهه اندیمشک با ۱۸ مصدوم

واژگونی اتوبوس در دوکوهه اندیمشک