اعتراض شدید رییس پلیس آبادان به سازمان بهزیستی آبادان / دختران فراری و کارتن خواب ها چه کنند؟

"[برای مشاهده ادامه مطلب اینجا کلیک کنید](http://digikav.ir/1397/11/01/%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b6-%d8%b4%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%b1%db%8c%db%8c%d8%b3-%d9%be%d9%84%db%8c%d8%b3-%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86/)"

اعتراض شدید رییس پلیس آبادان به سازمان بهزیستی آبادان / دختران فراری و کارتن خواب ها چه کنند؟