نقره داغ شدن صاحبان منازل خالی

قانون مالیات برای منازل خالی، قرار است صاحبخانه ‌ها را به عرضه واحدهای مسکونی خود در بازار اجاره ترغیب نماید