اعتماد به خداوند در زندگی

شُکر، خالقی را که برایش بزرگی و کوچکی خواسته من معنایی نداره
مگر نه اینست که "یدالله فوق ایدیهم " خداوند در راس همه امور است ، پس مقیاس برای او معنی ندارد که چه آرزویی بزرگ است و کدام کوچک است.
امیدوارم درهای رحمتی که دور از انتظارت بود به روت باز شه و زندگیت تغییر کنه
https://100amouz.ir/what-is-life/