ایرانگرد 4

مستند - ایرانگردی 4 - ق ، 7 و 8 ( ناورود - شیمبار ) - نگاهی متفاوت در معرفی طبیعت بکر شهرهای مختلف کشور و زندگی در میان عشایر و مردمان ییلاقی و شهرهرا و روستاهای ایران برای مخاطبان دارد.