مدیریت رفتار کودکان در تعطیلات

در این زمان از سال، بسیاری از خانواده ها در حال آماده سازی خود برای رفتن به یک مسافرت هستند و کودکان آن ها نیز برای مدتی مدرسه ندارند.
تربیت کودک
روانشناسی کودک
تعطیلات، اغلب برای اداره کردن کودکان چالش برانگیز می شوند (حتی برای بهترین کودکان از نظر رفتار). در زیر پیشنهاداتی برای مدیریت مسائل مربوط به رفتار کودکان در تعطیلات آورده شده است:
منبع: کودک و نوجوان - مدیریت رفتار کودکان در تعطیلات