آهنگ زندانیم زندانی دستان روزگارم امیر باقری

آهنگ زندانیم زندانی دستان روزگارم امیر باقری
https://bamiseda.ir/?p=16938
دلگیرم شده ابر بهاری دوتا چشمونم خدایا

میمیرم عاشق و بیقرار و زار و گریونـــم خدایا

درد من دوا نداره سرنوشته میدونم خدایا

زندانیم زندانی دستان روزگارم

تقدیر من شد بی کسی بی تاب و بیقرارم

تا آخر عمرم به چنگال فلک شکارم