فنس چمنی ایده ای برای داشتن محیط سرسبز در فضاهای مختلف

با افزایش فرهنگ آپارتمان نشینی، می‌توان گفت که داشتن یک فضای سرسبز در منازل مسکونی تقریبا به یک آرزو تبدیل شده است.
با دکوراچی همراه باشید : https://decorachi.com/g/space-separators/rp-grass-fence