ورق کاری در نرم افزار solidworks قطعه 2

http://e-asplus.ir/swm2004dma/ در این فصل ما در محیط sheet metal به شما توانایی ورقکاری و خمکاری های صنعتی رو آموزش می هیم تا بتوانید یک جسم را متناسب با معیار های ساخت قطعه در محیط واقعی ورقکاری کنید.