سایبان پارکینگ بیمارستان-سقف پارکینگ نمایشگاه ماشین-زیبا ترین سقف پارکینگ محوطه کارخانه-فروش پارکینگ بیمارستان

شرکت سازه چادری غشا
09380039391
حقانی
مجری و طراح بهترین ایده های سقف و سایبان مدرن چادری جهت هرنوع فضای کاربری با سابقه ای درخشان میباشد که تا کنون پروژه های متعدد بینظیری را دراینباره برعهده داشته است