خوشنویسی با خودکار

مرکز خوشنویسی بین الملل اولین و تنها مرکز تخصصی خوشنویسی زبانهای غیرفارسی در ایران هندرایتینگ (پیوسته نویسی با خودکار+گواهینامه پایان دوره و حرفه ای) کاپرپلیت (خوشنویسی هنری با ابزار هنری+گواهینامه مرکز و بین المللی) گوتیک و ایتالیک (خوشنویسی هنری با ابزار هنری+گواهینامه مرکز و بین المللی)