هادی حجازی فر: تلویزیون به شدت بیننده دارد

حجازی فر: تلویزیون به شدت بیننده دارد