پایان بازسازی ازصفرتاصد زانتیا سفید و دلفینی

#محسن_انصاری_پدر_نوین_زانتیای_ایران
پایان بازسازی ازصفرتاصد زانتیا ازبچه های#استان گلستان#آق_قلا و#کرمان
خودروی خودرابه،مابسپارید و ماآنرا،ازصفرتاصدمشابه صفربه،شماتحویل میدهیم،باتعهدرسمی وکتبی
ماهییییییچگونه شعبه دیگری درایران نداریم
آدرس مادرایران فقط و فقط بوشهرجاده نیروگاه تنگک ۲اتوگلدمحسن انصاری وشماره تماس. ۰۹۱۷۱۱۲۹۳۷۱. ۰۹۱۷۷۷۷۶۲۹۳صحیح میباشد
برقراری ارتباط بهترباماازطریق واتساب ۰۹۱۷۱۱۲۹۳۷۱.
https://www.instagram.com/auto_gold_/