لحظه گرفتار شدن در سیل کرمان

لحظه گرفتار شدن خودرو‌ها و نجات کودکان از سیل کرمان