سقف حیاط خلوت

سقف حیاط خلوت:

در بیرون ساختمان فضاهای با سقف شفاف یا بدون سقف ساخته می شود که به حیاط خلوت معروف است. پاسیو و همچنین حیاط خلوت برای ایجاد نور کافی در روز در ساختمان ها کاربرد دارد . با توجه به افزایش قیمت انرژی در کشورایران برای ایجاد نور و تهویه مناسب در آپارتمان ها توجه به این دومورد اهمیت ویژه ای پیدا کرده است.این دوسقف با فضای بیرون، ارتباط مستقیمی دارند و مانع ازنفوذ برف ، باران به پنجره ها و دیواره ها می شود.