جزئیات جدید از بسته گشایش اقتصادی دولت

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: فروش نفت به مردم قطعی است، اما با انتقال تعهدات دولت فعلی به دولت بعد مخالفیم.