برنامه ای بنویسید که آرایه ای به طول ۱۰ ایجاد کند و تمامی خانه ها را با صفر مقدار دهی نماید. سپس از کاربر مقدار ورودی و شماره خانه را دریافت

[برای دانلود لطفا اینجا کلیک کنید](http://cutt.us/cOOwP)