سیاره انسان 2 - Deserts Life in the Furnace

مستند سیاره انسان - 2011 Human Planet - ق 2 - Deserts Life in the Furnace / بیابان: زندگی در کوره - - Gap.im/khelqat - eitaa.com/khelqat