گلابی برجام ! (کربلاها ،در تاریخ ،تکرار خواهند شد ؛اگر...)

بزرگان می گویند ، که تاریخ ، تنها ؛
برای خواندن نیست ، بلکه ،
برای درس آموزی ، عبرت اندوزی ،
آینده نگری ، و آینده سازی است .
این ویدئو ، مروری است ، بر آنچه ،
در جریان تصویب برجام ، و پس از آن ؛
اتّفاق افتاد ، و خصوصاً ، به عملکرد "خواصّ"
( کسانی که وظیفهٔ روشنگری ، هدایت ،
جریان سازی ، و خط دهی جامعه را ،
به عهده دارند ) ، می پردازد .
همانگونه که در سخنان رهبری نظام ،
در انتهای این ویدئو ، شاهد خواهید بود ،
وقتی که خواصّ ، در وقت خود ،
اقدام نکنند ، کربلا ، و کربلاها ، در تاریخ ،
تکرار خواهند شد ، و فرق عدالت ،
در مسجد کوفه ، شکافته ،
و سر نازنین حقیقت ، در دشت نینوا ،
بریده خواهد شد .
این شب ها ، فرصتی است ،
برای عبرت آموزی از تاریخ .
ببینیم ، و برای آینده ، هشیار باشیم .
نکته :
" شَبَثِ بن رِبعی " ، که از وی ، نام برده شد ،
از جمله افراد چندچهره ، در تاریخ اسلام است .
وی ، از بزرگان سرشناس کوفه ،
و از جمله یاران علی (ع) بود ،
که در جنگ های آن حضرت ،
نقش مٶثّری داشت .
همچنین ، از افرادی بود ،
که به امام حسین (ع) ، نامه نوشت ،
و آن حضرت را ، به کوفه ، دعوت کرد ،
امّا ، در واقعهٔ کربلا ، به کوفیان پیوست .
شبث بن ربعی ، در جریان قیام مختار ،
برای درامان ماندن از انتقام او ،
فرار کرد ، و نزد مصعب بن زبیر ،
در مدینه رفت .
وی ، در پیری ، از دنیا رفت .