قابل استفاده روی هرسطوحی مخمل پاش(امگافلوک)۰۹۳۶۲۴۲۰۸۵۱

انواع دستگاه هاي مخمل پاش ،ابكاري فانتا كروم،و هيدروگرافيك .به صورت خانگي و صنعتي و ارائه مواد اوليه درجه يك هر سه دستگاه بصورت وارداتي و توليد ايراني۰۲۱۵۶۶۴۶۲۹۷/۰۹۱۹۲۰۷۵۴۸۳/۰۹۳۶۲۴۲۰۸۵۸
#دستگاه_پیشرفته_فانتاکروم۰۲۱۵۶۶۴۶۲۹۷ #دستگاه_پیشرفته_فانتاکروم۰۹۱۹۲۰۷۵۴۸۳ #دستگاه_پیشرفته_فانتاکروم۰۹۳۶۲۴۲۰۷۶۹ #دستگاه_پیشرفته_مخملپاش۰۹۳۶۲۴۲۰۸۵۸ #دستگاه_پیشرفته_مخملپاش۰۹۳۶۲۴۲۰۸۵۱ #دستگاه_پیشرفته_مخملپاش۰۲۱۵۶۶۴۶۲۹۷ #دستگاه_پیشرفته_مخملپاش۰۹۳۵۱۶۵۱۷۸۱ #دستگاه_پیشرفته_مخملپاش۰۹۱۹۲۰۷۵۴۸۳ #دستگاه_پیشرفته_مخمپاش۰۹۳۶۲۴۲۰۷۶۹ #دستگاه_پیشرفته_هیدروگرافیک۰۲۱۵۶۶۴۶۲۹۷ #دستگاه_پیشرفته_هیدروگرافیک۰۹۳۶۲۴۲۰۸۵۸ #دستگاه_پیشرفته_هیدروگرافیک۰۹۱۹۲۰۷۵۴۸۳ #مخملپاشی_روی_دیوار۰۹۱۹۲۰۷۵۴۸۳ #مخملپاشی_روی_دیوار۰۲۱۵۶۶۴۶۲۹۷ #مخملپاشی_روی_دیوار۰۹۳۶۲۴۲۰۸۵۸ #مخملپاشی_روی_پارچه۰۲۱۵۶۶۴۶۲۹۷ #مخملپاشی_روی_پارچه۰۹۱۹۲۰۷۵۴۸۳ #مخملپاشی_روی_پارچه۰۹۳۸۱۰۱۲۲۵۰
www.omegafolok.com