اونايی که ميگن غدير فقط به خاطر ناراحتی جيش يمن برگزار شد جواب بدن

اونايی که ميگن غدير فقط به خاطر ناراحتی جيش يمن برگزار شد جواب بدن