جشن عروسی زوج سیل‌زده در قایق

جشن عروسی زوج سیل‌زده در قایق زوج جوان در دشت آزادگان(خوزستان) که روستای آن ها زیرآب رفته ازدواجشان را در قایق جشن گرفتند.