هفته آینده پیروزی ایران است !

حسن روحانی رئیس جمهور کشور امروز در جلسه هیات دولت از پیروزی ایران برعلیه مکانسیم ماشه گفت .