توضیحات پزشک مرحوم مهرداد میناوند درباره چگونگی درگذشت این بازیکن

توضیحات پزشک مرحوم مهرداد میناوند درباره درگذشت این بازیکن