مطالبه وجه

مطالبه وجه با رسید یا فاکتور
برای مطالبه وجه با رسید عادی حتما باید منشأ آن مشخص شود و با چک تفاوت دارد و اگر نیاز باشد به تشخیص قاضی باید شهود هم در جلسه حاضر شوند.
همچنین مطالبه وجه با فاکتور باید برای مطالبه حتما تحویل کالا به شخص ثابت شود که در مقابل بخواهیم مطالبه وجه داشته باشیم.
منبع سایت حامیان عدالت