فرو چاله در دشت کبوترآهنگ همدان/ ۲۷مرداد ۹۷

فرو چاله در دشت کبوترآهنگ همدان/ ۲۷مرداد ۹۷