شکار جالب ماهی با استفاده از نیزه

یکی از سنتی ترین شیوه های ماهیگیری، استفاده از نیزه است و برخی از مردم آفریقا با این روش آبزیان را شکار می کنند.