سوله ورزشی چند منظوره - 22220266-021

یکی از نیاز های اساسی جامعه وجود سالن های ورزشی مخصوصاً سالن های ورزشی چند منظوره می باشد، که در غالب سوله ورزشی چند منظوره ساخته می شوند.
بانک سوله ایران - 22220266-021