شعرخوانی میثم مطیعی/ چیست جز تحریم و آشوب و بلا سوغات غرب

شعرخوانی میثم مطیعی/ چیست جز تحریم و آشوب و بلا سوغات غرب