کشاورزی مدرن در میان مسلمانان چین در استان شینجیانگ

برای کشاورزان پنبه در باچو ، سین کیانگ ، خاک به اندازه خود زندگی ارزشمند است. در سال های اخیر، تحت سیاست چین برای "احیای حومه" ، کشاورزی پنبه یک نسخه جدید را تجربه کرد. بسیاری از فرآیندهای پر زحمت که در پرورش و چیدن پنبه دخیل هستند هم اکنون توسط ماشین آلات انجام می شود. کشاورزان می گویند که این صنعت در تولید پنبه با کیفیت بسیار کارآمدتر شده است.


برای کشاورزان پنبه در باچوی شین جیانگ خاک به اندازه خود زندگی ارزشمند است. در سالهای اخیر تحت سیاست چین برای «احیاء حومه»، کشت پنبه تحول و ارتقاء پیدا کرده است. بسیاری از فرایندهای پرزحمت که در کشت و پرورش و چیدن پنبه دخیل است، هم اکنون با استفاده از دستگاه و ماشین آلات انجام میشود. کشاورزان میگویند که این صنعت در تولید پنبه با کیفیت، بسیار کارآمدتر شده است.