سیاره انسان 1 - Oceans Into the Blue

مستند سیاره انسان - 2011 Human Planet - ق 1 - Oceans Into the Blue / شما را با دیدنی های سیاره ما از جمله قطب شمال، کوه ها، اقیانوس ها، جنگلها، علفزارها، صحراها، رودخانه ها و حتی جنگل های شهری آشنا می سازد. - تلاش انسان برای زنده ماندن با ساختن ساختمان های پیچیده و نیز ارتباط متقابل با حیوانات محیط اطراف خود - Gap.im/khelqat - eitaa.com/khelqat