آتش سوزی در یکی از دامداری های فشافویه

آتش سوزی گسترده در یکی از دامداری های فشافویه